درباره ما

شرکت تضامنی صرافی مصطفی فهد و شرکاء در تاریخ 1396/12/23 با شماره ثبت 524484 و شماره ملی 14007490046 تاسیس و در تاریخ 97/07/17 پس از اخذ مجوز رسمی بشماره 246874  از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با نام تجاری صرافی ورسای آغاز به فعالیت نمود.