خرید و فروش ارز

  خرید وفروش ارز بصورت اسکناس در سامانه سنا: 

خرید و فروش ارز به صورت اسکناس (معاملات جزئی بر مبنای مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها) توسط صرافی‌ ورسای صرفاً با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" امکان‌پذیر است. این معاملات  با رعایت مقررات ارزی و مقررات مبارزه با پولشویی صورت پذیرفته و  مدارک مربوطه از متقاضیان اخذ و بطور کامل ثبت و نگهداری شود،در حال حاضر سقف فروش ارز برای هر شخص حقیقی یا حقوقی 2000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها درنظر گرفته شده است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت خرید وفروش در سامانه سنا به شرح زیر میباشد:

1-کارت هوشمند ملی و یا رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه بعلاوه شماره ملی شخص خریدار/ فروشنده

2-کارت عابر بانک به نام شخص خریدار/ فروشنده

3-شماره تلفن همراه به نام شخص خریدار / فروشنده

 در ضمن حضور شخص خریدار یا فروشنده الزامی میباشد